Radio broadcasting, from sign-on to sign-off

The “Panatang Makabayan” plug during signing on every morning of radio and TV stations after the Lupang Hinirang is sung but before the station message:

 

Radio Version

“Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaularan ng ating bansa:

Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas

Ito ang aking lupang sinilangan

Ito ang tahanan ng aking lahi

Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan

Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.”

 

TV version:

“Bilang tanda ng ating pagka-Pilipino, ating bigkasin ang panatang makabayan:

Iniibig ko ang Pilipinas, aking Lupang Sinilangan.

Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungan

Upang maging malakas, masipag, at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;

Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Isabuhay natin ang pagiging makabayang Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.”

 

After the national anthem and Panatang Makabayan on sign-on, the station message is aired:

Sign-on

DZBB 594

2013 version (voiced by Fernan Gulapa) with GMA Kapuso Jingle 2002 Instrumental Version

Magandang umaga po. Ito ang himpilang DZBB 594 kHz na may lakas ng 50,000 watts at may NTC permit number BSD-0488-2012 na may bisa hanggang December 31, 2015.

Ang aming studio ay nasa GMA Network Center, EDSA corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Ang aming transmitter ay magtatagpuan sa Obando, Bulacan.

Ang DZBB ay nasa pangangasiwa at pangangalanga teknikal ng mga susunod na Electronics and Communications Engineers at First-Class Radio and Telephone Operators.

  • Engineer Elvis B. Ancheta, Professional Electronics Engineer No. 897
  • Engineer Conrad Tolentino
  • Henry Trinidad
  • Joel Estrada
  • Giancarlo Cagumbay
  • Hermino Rivera
  • Dennis Castillanes
  • Porifio Ramos, Jr.
  • Leandro Luis

Ang himpilang DZBB 594 kHz ay sumahimpapawid na. Magandang umaga sa iyong lahat.

DZMM 630

2015 version (voiced by Peter Musngi) with ABS-CBN Millennium Overture Station ID Jingle 2000

Magandang umaga po! Nagsisimula nang sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol 630.

Ito ay matatagapuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia corner Sgt. Esguerra Avenue, Dilliman, Quezon City.

Ang aming 50-kilowatt transmitter ay magtatagupan sa Navarrette St. Pangbulo, Obando, Bulacan.

Ito ay nasa ilalim nag pagmay-ari at pagmamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD-0043-2013.

Ang technical division ay pinagmumuhan ni Engineer Erwin Marinban.

Ang DZMM studio ay nasa pamahala nina Engineer Santos Bautista at Engineer Argen Ramos sa tulong nina Ramon Alano, Cesar Atienza, Richie Nabat, Benjie Guilab, Rey Aganon, Michael Oliviana, Harold Quiozon, Richard Mendoza, Herny Lopez, at Robert Spatebra na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Ang DZMM transmitter ay pinagmumuhan nina Engineer Bernardo M. Acosta: PECE No. 864, Engineer Jose Rizalde Umipig: PECE No. 794 at Engineer Melvin C. Acosta: PECE No. 407 sa tulong nina Michael D. dela Cruz, Ronald Parunog, Noli Reforma, Fer Jumina at Jonathan Baldo na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Muli, Magandang umaga po! at nawa’y pagpalain tayo ng maykapal sa buong araw na ito!

 

DZRH

2016-present (Voice by Dennis Antenor, Jr.) with DZRH Makabagong Bayanihan Jingle (Instrumental version)

Magandang umaga, muli nag uumpisa ang pagsasahimpapawid ng DZRH.

Ang DZRH ay isang commercial broadcast station ay pag-aari at pinamamalala ng Manila Broadcasting Company.

Ang DZRH ay pinahintulot ng National Telecommunications Commission bilang BSD-0831-6827-46.

Ang DZRH ay sumasahimpapawid 24 oras sa lakas na 50,000 watts sa 666 kHz sa inyong mga radyo.

Ang aming studio ay na sa MBC Building, Cultural Center of the Philippines Complex, Vicente Sotto Street corner Roxas Boulevard, Barangay 1, Pasay City at ang aming transmitter ay matatagpuan sa Barangay Malanday, Valenzuela City.

Ang DZRH ay pinangnagnasiwa ng mga sumusunod na electronics at telecommunications personel na lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Ito ang DZRH ay sumasahimpapawid na, magandang umaga po sa inyong lahat!

 

DZIQ

Magandang umaga po, nagsisimula na po ang sumahimpapawid ng DZIQ Radyo Inquirer 990

Ang Radyo Inquirer ay isang himpilan ng radio pangkomersyal ay pag aari at pinamamahalaan ng Trans-Radio Broadcasting Corporation.

Ang Radyo Inquirer ay may pahintulot ng National Telecommunications Commission bilang BSD-03781-2849-2010.

Ang Radyo Inquirer ay sumasahimpapawid mula 04:00 ng umaga hangang 12:00 ng hating gabi sa lakas na 50,000 watts.

Ang aming studio ay matatagpuan sa 2nd floor, Media Resources Building, Pasong Tirad cor Mola Streets, Barangay La Paz, Makati City at ang aming transmitter ay na sa Barangay Panghulo, Obando, Bulacan.

Ang Radyo Inquirer ay pinamahalagaan ng mga sumusunod na electronics at telecommunications engineers na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission.

Ito ang DZIQ Radyo Inquirer 990 ay nagsisimula na po ng pagsasahimpapawid sa araw na ito, magandang umaga sa inyong lahat!

Ang Santo Rosaryo

https://itunes.apple.com/us/album/pray-mysteries-holy-rosary/id355441099

 

Ang mga Misteryo ng Tuwa (Sa pamumuno ni Viel Aquino Dee)

Lahat:              Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî. Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat. Doon magmumulang paririto’t maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo, sa Banal na Simbahang Katólika; sa kapisanan ng mga Banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao, At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng tatlong beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

 

Ang unang misteryo ng Tuwa: Ang Pagbabalita ng Anghel sa Mahal na Birhen

 

Sinabi ng Anghel kay Maria: “Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayo’y maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus”… Sinabi naman ni Maria: “Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi” (Lucas 1:26-38)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

Ang Pangalawang Misteryo ng Tuwa ay Ang Pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth

 

“Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang Ikatatlong Misteryo ng Tuwa ay Ang Pagsilang sa Daigdig ng Panginoong Jesukristo

 

“Habang naroon sila, dumating ang sandali ng panganganak ni Maria. At nagsilang siya ng isang lalaki na kanyang panganay. Binalot ito ng lampin at inihiga sa sabsaban– dahil walang lugar para sa kanila sa bahay.” (Lucas 2:1-20)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang Ika-apat na Misteryo ng Tuwa ay Ang Paghahandog kay Jesus sa Templo

 

“Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa Batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon– tulad ng nasusulat sa Batas ng Panginoon: Lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon.” (Lucas 2:22-38)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang Ika-limang Misteryo ng Tuwa ay Ang Pagkatagpo kay Jesus sa Templo ng Jerusalem.

 

“At sinabi ni Jesus sa kanila: “At bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking Ama?” Pero hindi nila naintindihan ang sinabi niya sa kanila.” (Lucas 2:41-50)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.  Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Namumuno:    Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos.

Lahat:              Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

Namumuno:    Manalangin tayo.

Lahat:              O Diyos, na ang kaisa-isa mong Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na mag-uli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

 

Magnificat (Ang Puso Ko’y Nagpupuri)

 

Music by: Eduardo Hontiveros, SJ

Arrangement: Paulo K Tirol

from the album Hangad A Capella

Video released in 2003
Directed by Margie Templo
An Arkeofilms production

 

Ang puso ko’y nagpupuri

Nagpupuri sa Panginoon

Nagagalak ang aking espiritu

Sa ‘king Tagapagligtas

 

Sapagkat nilingap Niya

Kababaan ng Kanyang alipin

Mapalad ang pangalan ko

Sa lahat ng mga bansa

 

Sapagkat gumawa ang Poon

Ng mga dakilang bagay

Banal sa lupa’t langit

Ang pangalan ng Panginoon

 

Luwalhati sa Ama
Sa Anak at sa Espiritu Santo
Kapara noong unang-una

Ngayon at magpakailanman

Ang mga Misteryo ng Hapis (sa pamumuno ni Ballsy Aquino Cruz)

 

Lahat:              Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî. Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat. Doon magmumulang paririto’t maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo, sa Banal na Simbahang Katólika; sa kapisanan ng mga Banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao, At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng tatlong beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

 

Ang unang Misteryo ng Hapis: Ang Paghihirap ng Panginoon sa Halamanan ng Getsemane

 

Umalis siya uli para manalangin nang makalawa at sinabi: “Ama, kung hindi ito lalampas at kailangan kong inumin, ang kalooban mo ang matupad.” (Mateo 26:36-42)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang pangalawang Misteryo ng Hapis: Ang Paghagupit kay Jesus na Nakagapos sa Haliging Bato.

 

Sa hangad ni Pilatong bigyang kasiyahan ang bayan, pinakawalan niya si Barabbas at ipinahagupit naman si Jesus at ibinigay para ipako sa krus. (Marcos 15:1-16)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ikatlong Misteryo ng Hapis: Ang Pagpuputong ng Koronang Tinik kay Jesus

 

“At pumilipit sila ng isang koronang tinik, ipinutong ito sa kanyang ulo at inilagay ang isang patpat sa kanyang kanang kamay. At saka sila lumuhod sa harap ni Jesus at nilibak sila sa pagsasabing: “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!” Dinuraan nila siya, kinuha ang patpat sa kanyang kamay at inihampas ito sa kanyang ulo.” (Mateo 27:27-31)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ikaapat na Misteryo ng Hapis: Ang Pagpasan ng Krus

 

“Kaya noo’y ipinaubaya siya ni Pilato sa kanila upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus. Siya mismo ang nagpasan ng krus at lumabas tungo sa lugar na kung tawagi’y Pook ng Bungo, na sa Hebreo’y Golgotha.”

(Juan 19:16-22)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

ang ikalimang Misteryo ng Hapis ay Ang Pagkapako at Pagkamatay ni Jesus sa Krus

“Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya: “Natupad na!” At pagkayuko ng ulo’y ibinigay ang Espiritu.: (Juan 19:23-30)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.  Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Namumuno:    Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos.

Lahat:              Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

Namumuno:    Manalangin tayo.

Lahat:              O Diyos, na ang kaisa-isa mong Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na mag-uli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

 

Stella Maris

Kung itong aming paglalayag

Inabot ng pagkabagabag

Nawa’y mabanaagan ka

Hinirang na tala ng umaga

 

Kahit alon man ng pangamba

Di alintana sapagkat naro’n ka

Ni unos ng pighati

At kadiliman ng gabi

 

KORO:

Maria sa puso ninuman

Ika’y tala ng kalangitan

Ningning mo ay walang pagmamaliw

Inang sinta, Inang ginigiliw

 

Tanglawan kami aming ina

Sa kalangitan naming pita

Nawa’y maging hantungang

Pinakamimithing kaharian (KORO)

 

Mga Misteryo ng Luwalhati (Sa pamumuno ni Pinky Aquino-Abellada)

 

Lahat:              Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî. Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat. Doon magmumulang paririto’t maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo, sa Banal na Simbahang Katólika; sa kapisanan ng mga Banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao, At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng tatlong beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

 

Ang Unang Misteryo ng Luwalhati: Ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesukristo

 

“Sinabi ng Anghel sa mga babae: “Huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito; binuhay siya ayon sa kanyang sinabi. Tingnan ninyo ang lugar na pinaglibingan sa kanya.”(Mateo 28:1-10)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang pangalawang Misteryo ng Luwalhati: Ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoong Jesukristo

“At lumabas sila ni Jesus hanggang sa may Betania, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan sila. At habang binabasbasan niya sila, humiwalay sila sa kanila at dinala sa langit.” (Lucas 24:44-53)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang Pangatlong misteryo ng Luwalhati: Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostol

“Napuspos silang lahat sa Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na salitain ng bawat isa.” (Gawa 2:1-13)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati: “Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birhen”

 

“May lumitaw na dakilang tanda sa langit: isang babaeng nadaramtan ng araw; nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan, at korona naman sa kanyang ulo ang labindalawang bituin.” (Pahayag 12:1-6)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati: Ang Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen

 

“Dakila nga ang ginawa sa akin ng Makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan…

Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan, itinampok naman ang mga bale-wala.” (Lucas 1:46-55)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.  Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Namumuno:    Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos.

Lahat:              Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

Namumuno:    Manalangin tayo.

Lahat:              O Diyos, na ang kaisa-isa mong Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na mag-uli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.  Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

 

Mariang Ina Ko

 

Sa ‘king paglalakbay sa bundok ng buhay

Sa ligaya’t lumbay maging talang gabay

 

KORO:

Mariang ina ko, ako ri’y anak mo

Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako

Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako

 

Maging aking tulay sa langit kong pakay

Sa bingit ng hukay tangnan aking kamay (KORO)

 

Sabihin sa Kanya aking dusa at saya

Ibulong sa Kanya, minamahal ko Siya (KORO)

 

 

Mga Misteryo ng Liwanag (Sa pamumuno ni Kris Aquino)

 

Lahat:              Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawâ ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî. Umakyat sa langit, náluluklók sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat. Doon magmumulang paririto’t maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo, sa Banal na Simbahang Katólika; sa kapisanan ng mga Banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao, At sa buhay na walang-hanggán. Amen.

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng tatlong beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

 

Ang Unang Misteryo ng Liwanag: Ang Pagbibinyag kay Kristo

 

“Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at papunta sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi: “Ito ang Aking Anak, ang Minamahal, siya ang aking Hinirang.” (Mateo 3:13-17)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang Pangalawang Misteryo ng Liwanag: Ang Kasalan sa Cana.

“Ito ang simula ng mga tanda ni Jesus. Ginawa niya ito sa Kana ng Galilea at ibinunyag ang kanyang luwalhati, at nanalig sa kanya ang kanyang mga alagad.”

(Juan 2:1-11)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang pangatlong misteryo ng Liwanag: Ang Pagpapahayag ng Paghahari ng Diyos

 

“Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing, “Sumapit na ang panahon; magbagong-buhay at maniwala sa magandang balita; lumapit na nga ang Kaharian ng Langit.” (Marcos 1:14-15)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ika-apat na misteryo ng Liwanag: Ang Pagbabagong-anyo ni Kristo

“At kuminang na puting-puti ang kanyang damit, na walang makapaglalabang simputi niyon sa lupa… At may ulap na lumilim sa kanila. At narinig mula sa ulap ang salitang ito: “Ito ang Aking Anak, ang Minamahal, pakinggan ninyo siya.” (Marcos 9:2-10)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

 

Ang ika-limang misteryo ng Liwanag: Ang Pagtatatag ng Eukaristiya

“Habang sila’y kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, at matapos magpuri sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa mga alagad habang sinasabing, “Kunin ninyo at kainin; ito ang aking katawan.” Pagkatapos ay kinuha niya ang kalis, nagpasalamat siya at ibinigay sa kanila habang sinasabi: “Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo, ang Dugo ng Tipan, na ibinubuhos para sa marami, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.” (Mateo 26:17-35)

 

Namumuno:    Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit.

Lahat:              Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Amen.

Namumuno:    Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang inyong anak si Hesus.

Lahat:              Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. (Ulitin ng sampung beses)

Namumuno:    Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Lahat:              Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba Ginoong, Banal na Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.  Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayan kahapis-hapis. Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Namumuno:    Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos.

Lahat:              Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

Namumuno:    Manalangin tayo.

Lahat:              O Diyos, na ang kaisa-isa mong Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na mag-uli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.  (+) Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

 

“Awit sa Ina ng Santo Rosaryo”

Minsan ang buhay ay isang awit ng galak

at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak.

Minsan ang buhay ay isang awit ng luha

At siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga,

At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim

May isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa ‘tin.

 

Awit niya’y pag-ibig ng Diyos, tawag niya’y magbalik-loob,

turo nya’y buhay na ang Diyos lamang sa ati’y nagkaloob..

 

CHORUS:

O Inang mahal narito kami awit awit ang Ave Maria

at dalangin ng bawat pamilya’y kapayapaa’t pagkakaisa

Ang rosaryo mong hawak namin at awit awit ang Ave Maria

puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal

Ihatid mo kami sa langit ng amang nagmamahal

 

O inang mahal narito kami’t awit awit ang Ave Maria

sa anak mong si Jesus puso namin ay ihahandog

Ang rosaryo mo’t hawak namin at awit awit ang Ave Maria

Puspos ka ng diwang banal dinggin ang aming payak na dasal

Ihatid mo kami sa langit sa amang mapagmahal

 

http://www.angbiblia.net/DailyPrayers/misteryoNgRosaryo.aspx

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s